Sociale veiligheid

Sophia Scholen een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve document. Klik hieronder op de link om dit interactieve PDF te openen.

Infografic Sociale Veiligheid

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen, schoolprofessionals en ouders/verzorgers. Wij streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

School-specifieke informatie wat niet in het interactieve beleid staat

Het beleidsstuk is geldig voor alle Sophia Scholen. Er zijn ook een aantal school-specifieke zaken, die niet in het interactieve beleid staan. Deze staan hieronder beschreven. 

Lesprogramma

Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, waaronder:

  •  'Kanjertraining', lessen over sociaal emotionele ontwikkeling voor groep 1 t/m 8.
  •  Het signaleringsinstrument 'Kanvas’, die de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt
Extra ondersteuning van leerlingen

Soms heeft een leerling meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kan bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en gezinsteam of ‘Veilig Thuis’. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt.

Burgerschapsvorming

Actief burgerschap is een leerstofonderdeel van de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die wij op school gebruiken. Het is echter ook verweven met onze hele manier van lesgeven en omgaan met kinderen. Steeds weer proberen we de kinderen te laten nadenken over hun eigen rol in deze democratische samenleving. Ook ouders zijn hierbij een belangrijke partner voor de school.

Leerlingenraad

Op De Lisbloem is er een leerlingenraad samengesteld door leerlingen van groep 5 t/m 8 en een leerkracht. Door het samenstellen van een leerlingenraad betrekken wij onze leerlingen bij het verbeteren van- en praten over onderwerpen zoals welbevinden en sociale veiligheid. Ze ervaren dat er naar hen geluisterd wordt en dienen als klankbord voor de leerlingen.