Passend onderwijs

De beste kansen voor élk kind

De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen. Voor deze kinderen verandert er met Passend onderwijs weinig. Ongeveer een op de vijf kinderen heeft echter meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel, licht en dichtbij mogelijk, dat is de kern van passend onderwijs. 

Zorgplan

In het zorgplan staat beschreven hoe wij voldoen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Om goede zorg te kunnen bieden aan alle leerlingen is het belangrijk een goede visie op onderwijs te hebben en daar hoort een duidelijke zorgstructuur bij. De  hoe wij 

De zorgstructuur heeft als doel dat alle leerlingen in beeld zijn op cognitief, sociaal en emotioneel gebied waardoor wij de leerlingen de zorg kunnen bieden die nodig is. Deze zorgstructuur zorgt ervoor dat wij kinderen kunnen begeleiden die   voldoende hebben aan de basiszorg, kinderen die extra aandacht nodig hebben bij het aanleren/verwerken van de lesstof, omdat zij dyslexie hebben, omdat zij (hoog)begaafd zijn of op sociaal/emotioneel gebied.                                                                                                           

Basisondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband

Elke basisschool krijgt een eigen ondersteuningsbudget en de beschikking over expertise waarmee de ondersteuning die kinderen nodig hebben, kan worden georganiseerd.

De route

Om passend onderwijs voor elke leerling snel en goed te kunnen organiseren, heeft het samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek met basisscholen een route afgesproken. Deze route bestaat uit verschillende stappen waarbij scholen nauw samenwerken met het Samenwerkingsverband. 

 

Dyslexiebeleid

Al in een vroeg stadium zijn we alert op signalen die kunnen duiden op dyslexie. We maken gebruik van observaties, het Cito leerlingvolgsysteem en het signaleringsinstrument: dyslexieprotocol.

Al onze bevindingen en  interventies worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem  zodat we de ontwikkeling van de leerlingen optimaal kunnen volgen.

Begeleiding

De begeleiding van leerlingen met leesproblemen vindt plaats binnen en waar nodig buiten de groep. Leerlingen die moeilijkheden ervaren bij het lezen en/of spellen en uitvallen bij de toetsen, krijgen extra begeleiding, ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

Hulpmiddelen
  • We hanteren verschillende leesvormen zoals maatjeslezen, duolezen en tutorlezen (woord- en tekstlezen).
  • Op school is een onderwijsassistent aanwezig die de teksten van begrijpend lezen en de informatieve teksten van onze methode ‘Alles-in-1’ buiten de groep voorbereidt met deze leerlingen d.m.v. pre-teachen.
  • Leerlingen met uitval op gebied van spelling krijgen extra instructie van de leerkracht n.a.v. foutenanalyses.
  • Daarnaast hanteert de methode drie niveaus waardoor elke leerling op zijn/haar eigen niveau werkt.

De leerkracht past bij deze leerlingen de normering bij het werk en de toetsen aan.

Dyslexieverklaring

Mocht de extra begeleiding niet het gewenste resultaat opleveren en wordt er geen of niet voldoende resultaat gemeten, dan wordt in overleg met ouders besproken wat de te volgen stappen zijn voor een eventuele aanvraag van een (vergoede) dyslexieverklaring. Voor de inhoud van de begeleiding binnen onze school is een dyslexieverklaring niet noodzakelijk.

 
Thematisch onderwijs

Kijken en luisteren, lezen en vragen stellen, praten en schrijven over een bepaald onderwerp is de basis bij elk Alles-in-1 project. Door de rijke context waarin onderwerpen aan bod komen, kunnen kinderen hun kennis, begrip en mening over de wereld verrijken.

Ieder project van Alles-in-1 Groep 5-8 is op zes cognitieve niveaus uitgewerkt. Dat betekent dat u altijd het niveau kunt aanbieden dat bij uw leerling past.

Eigen inbreng op wat je leert, stimuleert en motiveert. Binnen de opdrachten in het boek zijn daarom naast feitelijkheden ook onderzoekende opdrachten opgenomen. Daarnaast is er tijdens elk project ruimte voor een werkstuk en/of een onderzoek over een zelfgekozen onderwerp/vraagstuk dat binnen het thema past. Via stappenplannen kunnen leerlingen hier (in groepjes) mee aan de slag en aan het eind van het project presenteren de kinderen hun resultaten.

Extra aanbod

Naast de lessen binnen ons thematisch onderwijs bieden de leerkrachten extra uitdaging op verschillende vakgebieden in de vorm van bv Rekentijgers. De extra uitdaging is vooral gericht op:

  • Cognitief: ieder kind uitdaging op eigen niveau bieden. 

  • Leren leren: het ontwikkelen van werk- en leerstrategieën om het ‘leren leren’ te stimuleren.   

  • Sociaal: ieder kind de gelegenheid geven te kunnen werken met gelijkgestemden.  

  • Emotioneel: de emotionele ontwikkeling doelgericht stimuleren en waar mogelijk eventuele blokkades opheffen (te denken aan onderpresteren en faalangst). 

Plusklas

Hoogbegaafde leerlingen van De Lisbloem, De Klarinet, Kindercampus Joseph en de Willibrord komen 1 keer per week bij elkaar voor uitleg en overleg. Vervolgens werken zij de opdrachten uit op school. U vindt meer informatie in het beleidsplan dat wij op verzoek graag met u delen.