Passend onderwijs

De beste kansen voor élk kind

De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen. Voor deze kinderen verandert er met Passend onderwijs weinig. Ongeveer een op de vijf kinderen heeft echter meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel, licht en dichtbij mogelijk, dat is de kern van passend onderwijs. 

Zorgplan

In het zorgplan staat beschreven hoe wij voldoen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Om goede zorg te kunnen bieden aan alle leerlingen is het belangrijk een goede visie op onderwijs te hebben en daar hoort een duidelijke zorgstructuur bij. De  hoe wij 

De zorgstructuur heeft als doel dat alle leerlingen in beeld zijn op cognitief, sociaal en emotioneel gebied waardoor wij de leerlingen de zorg kunnen bieden die nodig is. Deze zorgstructuur zorgt ervoor dat wij kinderen kunnen begeleiden die   voldoende hebben aan de basiszorg, kinderen die extra aandacht nodig hebben bij het aanleren/verwerken van de lesstof, omdat zij dyslexie hebben, omdat zij (hoog)begaafd zijn of op sociaal/emotioneel gebied.                                                                                                           

Basisondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband

Elke basisschool krijgt een eigen ondersteuningsbudget en de beschikking over expertise waarmee de ondersteuning die kinderen nodig hebben, kan worden georganiseerd.

De route

Om passend onderwijs voor elke leerling snel en goed te kunnen organiseren, heeft het samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek met basisscholen een route afgesproken. Deze route bestaat uit verschillende stappen waarbij scholen nauw samenwerken met het Samenwerkingsverband. 

 

Dyslexiebeleid

Al in een vroeg stadium zijn we alert op signalen die kunnen duiden op dyslexie. We maken gebruik van observaties, het Cito leerlingvolgsysteem en het signaleringsinstrument: dyslexieprotocol.

Al onze bevindingen en  interventies worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem  zodat we de ontwikkeling van de leerlingen optimaal kunnen volgen.

Begeleiding

De begeleiding van leerlingen met leesproblemen vindt plaats binnen en waar nodig buiten de groep. Leerlingen die moeilijkheden ervaren bij het lezen en/of spellen en uitvallen bij de toetsen, krijgen extra begeleiding, ouders worden hiervan opde hoogte gesteld.

Hulpmiddelen
  • We hanteren verschillende leesvormen zoals maatjeslezen, duolezen en tutorlezen (woord- en tekstlezen).
  • Op school is een onderwijsassistent aanwezig die de teksten van begrijpend lezen en de informatieve teksten van onze methode ‘Alles-in-1’ buiten de groep voorbereidt met deze leerlingen d.m.v. pre-teachen.
  • Leerlingen met uitval op gebied van spelling krijgen extra instructie van de leerkracht n.a.v. foutenanalyses.
  • Daarnaast hanteert de methode drie niveaus waardoor elke leerling op zijn/haar eigen niveau werkt.

De leerkracht past bij deze leerlingen de normering bij het werk en de toetsen aan.

Dyslexieverklaring

Mocht de extra begeleiding niet het gewenste resultaat opleveren en wordt er geen of niet voldoende resultaat gemeten, dan wordt in overleg met ouders besproken wat de te volgen stappen zijn voor een eventuele aanvraag van een (vergoede) dyslexieverklaring. Voor de inhoud van de begeleiding binnen onze school is een dyslexieverklaring niet noodzakelijk.