Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk door ouders en personeelsleden gekozen orgaan dat het schoolbestuur kan adviseren bij allerlei beleidszaken. Voor bepaalde beslissingen heeft het schoolbestuur niet alleen advies nodig, maar moet de MR tevens instemming geven. De raad heeft dus instemmings- en/of adviesbevoegdheid bij tal van belangrijke schoolzaken.

De MR vervult een brugfunctie tussen ouders en bestuur, maar ook tussen personeel en bestuur. De MR is zo een inspraakorgaan met bepaalde, in de wet genoemde, bevoegdheden, zoals: instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling of wijziging van de schoolgids, het schoolplan, het formatieplan, adviesbevoegdheid bij benoeming of ontslag schoolleiding en leerkrachten, vaststelling en wijziging van de begroting.