Een veilige school

Pedagogisch handelen

Het pedagogisch handelen op De Lisbloem kenmerkt zich door de woorden: veilig, respectvol, zelfstandig en eigenaarschap. Wij leren leerlingen hun gevoel van (on)veiligheid bespreekbaar te maken bij de leerkracht of een ander waar zij het gevoel hebben hun verhaal mee te willen delen.  

De school probeert incidenten te voorkomen. Daarvoor is een veiligheidsplan aanwezig op school. Er zijn school- en klassenregels. Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd.  Er is een gedragsprotocol dat ingezet kan worden bij herhaaldelijk overschrijden van de regels. De school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling: Kanjertraining. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag.  Alle scholen van de Sophia Stichting zijn in de achterliggende jaren ‘gezonde school’ geworden, met de uitwerking van het thema ‘relaties en seksualiteit’ en zelfgekozen aanvullende thema’s. 

Sociaal emotionele ontwikkeling: kanjertraining

Wij maken gebruik van de methode  “Kanjertraining”. De kanjertraining is  een methode die kinderen leert op een goede manier met jezelf en anderen om te gaan. Bij deze training, waarbij lessen gegeven worden verspreid over een heel schooljaar, leren kinderen allerlei sociale vaardigheden en leren kinderen te kijken naar hun gedrag en  het gedrag van anderen. Buiten de lessen wordt uiteraard steeds aandacht besteed aan de regels en afspraken. Het belangrijkste doel van de kanjertraining: Zicht krijgen op je eigen gedrag en op het gedrag van anderen. 

Veiligheidsbeleid

In het veiligheidsbeleid staat o.a. het volgende beschreven:

 • De aanspreekpunten en verantwoordelijken wat betreft pesten, actualiseren van het veiligheidsplan, Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling en ongewenst gedrag.

 • Omschrijving van en hoe er wordt zorggedragen voor het registratiesysteem ''ongevallen en incidenten".

 • Omschrijving van en hoe er wordt zorggedragen voor de monitoring van veiligheidsbeleving bij kindere

We bieden kinderen en ouders duidelijkheid over onze aanpak bij grensoverschrijdend gedrag en pestgedrag door middel van ons pestprotocol

Het belangrijkste doel van de kanjertraining: Zicht krijgen op je eigen gedrag en op het gedrag van anderen.

Wij maken gebruik van de methode  “Kanjertraining”. De kanjertraining is  een methode die kinderen leert op een goede manier met jezelf en anderen om te gaan. Bij deze training, waarbij lessen gegeven worden verspreid over een heel schooljaar, leren kinderen verschillende sociale vaardigheden en leren kinderen te kijken naar hun gedrag en het gedrag van anderen. Buiten de lessen wordt uiteraard steeds aandacht besteed aan de regels en afspraken. Schoolbreed kennen alle kinderen de regels en de aanpak en worden op dezelfde manier aangesproken zodat zij weten wat er van hen wordt verwacht.

De kanjertraining is gebaseerd op de volgende regels

· Niemand lacht uit

· Niemand is de baas

· Niemand is zielig

· We helpen elkaar

· We vertrouwen elkaar

Om de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen te volgen, vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 één  keer per jaar een vragenlijst in.

Op basis van onze visie is een protocol vastgesteld bij grensoverschrijdend gedrag

 

School op Seef is een programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd.  Er worden zowel praktische als theoretische lessen gegeven. De praktische lessen bestaan uit circuits op het schoolplein, bordenspeurtochten door de wijk, dode hoek lessen en verlichtingscontroles van de fietsen.

VVN Verkeersmethode

Deze methode biedt ons de volgende mogelijkheden:

 • De methode is altijd actueel en eigentijds
 • Er wordt gebruik gemaakt van digitale lessen en werkbladen
 • De kinderen kunnen de kennis praktisch toepassen in hun leefomgeving
En verder:
 • Doet groep 7 mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen
 • Is er elk jaar een actie over fietsverlichting
 • Krijgen de kinderen in groep 6/7 een 'dode hoek' les
 • Maken we ouders bewust van de verkeersveiligheid rondom de Lisbloem en hun gedrag in het verkeer rond de school
 • Halen en brengen: Alle kinderen uit Meerenburgh komen liefst lopend naar school, behalve op de gymdagen. De school is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan de fietsen. Als u uw kind(eren) met de auto brengt, parkeert u dan in de vakken. Laat uw kind(eren) niet midden op straat uitstappen.